Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
petak, 10. jul 2020.
Temp:

30°C
 
Društvo

Štab za vanredne situacije opštine Novi Kneževac doneo odluku o sprovođenju mera zaštite stanovništva od širenja epidemije COVID -19

foto: TV CINK
220pregleda

Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku o sprovođenju mera zaštite stanovništva od širenja epidemije COVID -19 na teritoriji opštine Novi Kneževac.

I

Poslodavcima se nalaže da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće.

Ukoliko rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštuju sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje širenja zaraze (korišćenje zaštitnih maski, rukavica, ograničen broj ljudi u prostoriji) u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.

II

Svim državnim i opštinskim organima i ustanovama čiji su osnivači nalaže se da se poštuje zabrana rada sa strankama u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Centar za socijalni rad ima obavezu da dostavi podatke o ugroženim kategorijama stanovništva (lica preko 65 godina koja nemaju pomoć porodice) sa njihovim adresama i brojevima telefona kako bi se isti preko volontera i redovnih službi organizovano snabdevali sa namirnicama i lekovima do kraja današnjeg dana koordinatoru volontera Dejanu Mijatovu.

Volonteri svakodnevno pomažu u snabdevanju najugroženijim grupama odnosno licima kojima je kretanje ograničeno na kuću, a njihovi brojevi telefona objavljuju se na zvaničnoj internet stranici optšine.

III

Zabranjuje se rad i okupljanje svih udruženja građana, sportskih i kulturnih udruženja i sportskih klubova.Dobrovoljno vatrogasno društvo u Novom Kneževcu dužno je da bude u pripravnosti do okončanja vanrednog stanja.

IV

Ugostiteljski objekti (kafići, restorani, kladionice i drugi), trgovački objekti (prodavnice, voćare, cvećare, pekare i druge), kao i lica koja rade sa strankama, odnosno koje vrše usluge klijentima (advokati, frizeri, obućari, kozmetičari, prodavci osiguranja i drugi), rade sa gostima, kupcima odnosno strankama sa skraćenim radnim vremenom od 8.00 do 18.00 časova. Ukoliko se policijski čas produži, vreme rada ugostiteljskih i trgovačkih objekata i drugih navedenih lica će se skratiti, tako što će kraj radnog vremena biti dva sata pre otpočinjanja policijskog časa.

Zabranjuje se rad teretana do okončanja vanrednog stanja.

Dozvoljena je samo dostava hrane do 19.00 časova.

U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama i na otvorenom prostoru distanca između gostiju mora biti 2 metra, a lica treba da se ponašaju odgovorno, odnosno da izbegavaju rukovanje.

Vlasnici objekata pekara i prodavnica su u obavezi da obezbede sledeće uslove:

– rastojanje od 2m između kupaca

– da u prostoru pekare boravi najviše 1 osoba na 4 m²

– da jedan zaposleni bude angažovan isključivo na kasi, te da isti ne poslužuje korisnike.

Zaposleni u ugostiteljskim objektima, pekarama i svim prodavnicama imaju obavezu da nose rukavice i zaštitnu masku i vrše redovnu dezinfekciju podova i pultova, odnosno dezinfekciju obuće na ulazu u objekat, kao i sve zaštitne mere propisane važećim propisima.

Vlasnici svih ugostiteljskih objekata, pekara i prodavnica su u obavezi da ispred objekta istaknu ukupan broj lica koja mogu boraviti istovremeno unutar i van tog objekta, pridržavajući se pritom svih mera zaštite za sprečavanje širenja korona virusa.

V

Komunalno preduzeće na teritoriji opštine – redovno obavlja poslove vodosnabdevanja, čistoće, održavanje javnih površina i zelenila i pogrebne službe, a direktoru se nalaže da obezbedi maske, rukavice i dezinfekciona sredstva za zaposlene. Nalaže se direktoru da zaposleni na administrativnim poslovima obavljaju poslove prema minimumu koji obezbeđuje proces rada.

VI

Pijaca na teritoriji opštine Novi Kneževac radijedanput nedeljno i to sredom, s tim što se vrši dezinfekcija pijačnog prostora veče pre i veče posle isteka radnog vremena pijace. Takođe, vrši se nadzor nad sprovođenjem mera Vlade RS koje se odnose na otvoren prostor u pogledu broja okupljenih ljudi i razmaka između lica.

Dezinfekciju vrši JKP „7. Oktobar“, a nadzor vrši komunalni inspektor Dragan Gajin, u skladu sa Zakonom.

U slučaju ako dođe do kršenja uslova iz prethodnog stava rad iz prethodnog stava se zabranjuje.

VII

Nalaže se JKP „7. Oktobar“ dezinfekcija dečijih igrališta i šetališta u centru Novog Kneževca, kao i drugih javnih površina po potrebi.

VIII

Nalaže se taksi prevoznicima na teritoriji opštine da prilikom obavljanja delatnosti nose maske i rukavice i koriste dezinfekciona sredstva i vrše dezinfekciju vozila.

Nalaže se preduzimanje neophodnih mera zaštite u autobusima prevoza radnika i postupanje na način utvrđen merama Vlade RS (dezinfekcija podova i dodirnih površina), s tim što vozači autobusa moraju imati zaštitne maske i rukavice.

Banke i JP Pošta na teritoriji opštine u obavezi su da sprovedu zaštitne mere saglasno naredbi Vlade RS.

Nalaže se benzinskim stanicama i auto-perionicama na teritoriji opštine da sprovedu zaštitne mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa preporukom da se eliminiše kontakt kupaca sa točilicama za gorivo, kao i da osoblje u objektima nosi rukavice i zaštitne maske.

Preporučuje se upravnicima zgrada da sprovedu zaštitne mere neophodne za sprečavanje širenja korona virusa.

Naređuje se Odseku za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Novi Kneževac da vrši kontrolu sprovođenje ove odluke, posebno u delu rada ugostiteljskih objekata i objekata u javnoj svojini opštine Novi Kneževac i da o tome obaveštava komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Novi Kneževac.

IX

Sahranjivanje građana će se vršiti u krugu najbliže rodbine. Opela i izjavljivanje saučešća su dozvoljeni samo na otvorenom prostoru odnosno ispred kapele u što krećem vremenskom periodu bez fizičkog kontakta. Na ulasku u kapelu potrebno je obavezno obezbediti sredstva za dezinfekciju ruku.

X

Zabranjuje se održavanje proslava (svadbe, rođendani, krštenja i slično) sa više lica od broja lica predviđenih uredbom Vlade RS.

XI

Poslodavci koji imaju potrebu za angažovanjem radnika u vremenskom periodu poslicijskog časa, dužni su da izdaju radni nalog na svom memorandumu sa potpisom odgovornog lica. Radni nalog mora da sadrži sve podatke o zaposlenom i to ime, prezime, JMBG, radno mesto, početak smene, vreme završetka smene, naziv firme, PIB firme i odgovorno lice koje zastupa firmu.

Radni nalog je opravdanje da se lice kreće u vremenskom periodu zabrane kretanja.

Takođe, poslodavci su dužni da traže dozvolu za kretanje za sve radnike koje angažuju u vreme policijskog časa i to od nadležnog Ministarstva. Bliža uputstva mogu se pratiti putem zvaničnog internet sajta Ministarstva privrede https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/ a tabele sa podacima radnika dostavljaju se putem mejl adrese

vanrednostanje@privreda.gov.rs

Svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine), ukoliko ima neodložnu potrebu da se kreće u vreme policijskog časa, je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl agromere@registar-uzb.rs odnosno na odgovarajući broj telefona 064/881-8449.

Poljoprivrednici stariji od 65 godina se za dozvolu kretanja moraju obratiti Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, ukoliko imaju opravdano obrazloženje za kretanjem (hranjenje stoke van mesta prebivališta odnosno boravišta).

XII

U slučaju da se odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava pitanja iz ove odluke urede na drugi način, primenjivaće se akti pomenutih organa kao akti više pravne snage.

XIII

Sve predložene mere suspenduju delove akata donetih od strane nadležnih organa opštine koji nisu u saglasnosti sa ovom odlukom do dana ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

XIV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom listu opštine Novi Kneževac“ i na internet stranici opštine Novi Kneževac, a važi do donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Odluka će putem Komunalnog inspektora biti dostavljena svim ugostiteljakim objektima, kladionicama, prodavnicama, pekarama, frizerskim i kozmetičkim salonima, teretanama, benzinskim stanicama i taksi prevoznicima na teritoriji optšine Novi Kneževac.

 

 

 

 

izvor: noviknezevac.rs